1935 Nieuwe eigenaar

De weduwe van Pieter Marinus Goeseije verkocht de Dina. Op 15 februari 1935 werd Jan Corneliszoon Heuvelman, schipper uit Ouderkerk aan den IJssel, de nieuwe eigenaar van de Dina. Hij gaf het schip een nieuwe naam: Zwerver.

Koopcontract Dina_1
Koopcontract Dina_2
Koopcontract Dina_3
Bewijs van eigendom-1935-1
Bewijs van eigendom-1935-2
Bewijs van eigendom-1935-3
previous arrow
next arrow

Bron: privé-archief familie Heuvelman

Bewijs van Eigendom voor den Heer J. heuvelman CZn, schipper te Ouderkerk a/d IJssel.

Heden den vijftienden Februari negentien honderd vijf en dertig verscheen voor mij Arie Teunis van der Leeden, Notaris ter standplaats Ouderkerk aan den IJssel, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de Heer Willem Goeseye, motorschipper te Breskens als gemachtigde van Mejuffrouw Sophia Sijnesael, weduwe van Pieter Marinus Goeseye, zonder beroep, wonende te Hoofdplaat; Blijkende van die machtiging uit een onderhandsche volmacht, welke na vooral door den lasthebber in tegenwoordigheid van mijn notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde te hebben verkocht aan JAN HEUVELMAN Corneliszoon, schipper te Ouderkerk aan den IJssel, alhier mede verschenen en dien koop aannemende:

De stalen motorboot, genaamd “Dina”, gebouwd te Alphen aan den Rijn in het jaar negentien honderd drie en twintig, metende een honderd tachtig tonnen, hebbende een laadruim, een salonroef, vooronder en machinekamer, voortbewogen wordende door een vijf en veertig paardenkracht Industrie Ruwoliemotor, thuisbehoorende te Gouderak, welk schip is gemerkt: “632 B. Leid 1928.”

De comparanten verklaren dezen verkoop en koop te hebben gesloten voor eene som van TWAALF DUIZEND GULDEN welke koopsom de comparant-verkooper verklaart van den kooper te hebben ontvangen, hem daarvoor kwiteerende bij deze en voorts onder voorwaarden:

dat de kooper het gekochte schip zal aanvaarden op heden in den staat waarin het zich thans bevindt;

dat de verkoopster tot geene andere vrijwaring zal gehouden zijn dan tot die voor hypotheken en uitwinning en bevoorrechte schulden;

en dat de rechten en kosten op de levering en overdracht van het gekochte schip vallende door den kooper zullen moeten worden gedragen en betaald.

Tot nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan acte, verleden te Ouderkerk aan den IJssel, ten dage in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Marinus Gerard van Stapele, candidaat-notaris te Gouda en Nanne van Wijk, kantoorbediende te Ouderkerk aan den IJssel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend. (get) W. Goeseye. J. Heuvelman Cz. M.G. van Stalele. N. v. Wijk. A.T. v.d. Leeden. Notaris.

Via oude riviertijdingen is te achterhalen, dat de Zwerver een druk varend bestaan had. Het schip voer regelmatig richting België, Venlo en Rotterdam, maar ook vrachten van en naar Duitsland kwamen regelmatig voor.